DEELNAMEVOORWAARDEN AUTODOSE REVIEW

Deelname

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de actie “AutoDose Review” die wordt georganiseerd door Electrolux Home Products B.V.. De deelnemers die worden geselecteerd als tester ontvangen het testproduct, namelijk de AutoDose wasmachine, en moeten als tegenprestatie een beoordeling van het testproduct schrijven.

Medewerkers van de Groep Electrolux, eventuele partners waarmee de Groep samenwerkt en hun gezinsleden mogen niet deelnemen aan de actie. Voor alle deelnemers gelden dezelfde deelnamevoorwaarden. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Dubbele registraties zijn niet mogelijk. Als een deelnemer desalniettemin meer dan één keer deelneemt aan de actie, wordt enkel de eerste deelname als geldig beschouwd. Deelnemen onder een vreemde naam, in het bijzonder via wedstrijdverenigingen, geautomatiseerde diensten of andere dienstverleners of andere vormen van manipulatie, is niet toegestaan.

Bij een inbreuk op de deelnamevoorwaarden behoudt Electrolux Home Products B.V. zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van de actie. In geval van fraude of bedrog behoudt Electrolux Home Products B.V. zich eveneens het recht voor deelnemers uit te sluiten van de actie. Electrolux Home Products B.V. behoudt zich in die gevallen ook het recht voor terugzending te vragen van het eventueel reeds overhandigde testproduct op kosten van de tester en een schadevergoeding te eisen voor de door Electrolux Home Products B.V. geleden schade (inclusief imago-schade).

 

Selectie van de testers

De 13 testers kunnen tot 15 juni 2019 deelnemen en worden ten laatste op 18 juni bekend gemaakt. Deelnemers ontvangen informatie per e-mail.

Elke gekozen tester dient zich binnen 3 werkdagen na de uitnodiging te melden om zijn/haar deelname te bevestigen. Anders kan hij/zij geen aanspraak meer maken op het testproduct.

De voornaam en de eerste letter van de achternaam van de testers kunnen op de website www.facebook.com en/of de websites van Electrolux Home Products B.V. https://www.aeg.nl en op de Facebookpagina van de onderneming https://www.facebook.com/aegnl bekendgemaakt worden.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij/zij aan Electrolux Home Products B.V. bezorgt.

 

Testproducten

Elke geselecteerde tester kan slechts aanspraak maken op één product, namelijk de AutoDose wasmachine.

Electrolux Home Products B.V.  behoudt zich het recht voor om een ander product dan de AutoDose wasmachine te bezorgen aan de testers in geval van overmacht of indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen.

De testproducten worden door Electrolux Home Products B.V. , of een door Electrolux Home Products B.V. aangestelde derde, op het postadres in Nederland geleverd dat is opgegeven door de tester. Het door de tester opgegeven adres kan achteraf niet meer gewijzigd worden.

Het is niet mogelijk de testproducten uitbetaald te krijgen in contant geld. Het recht om als tester deel te nemen aan de product review is niet overdraagbaar.

De door de fabrikant verleende garantie op producten geldt ook voor testapparaten. Voor alle vragen over onze producten kunnen de deelnemers terecht bij ons vakkundig service-afdeling door een e-mail te sturen naar consumenten.belangen@electrolux.nl.

 

Verbintenissen van de tester

Communicatie met de deelnemers verloopt via e-mail. Testers kunnen contact opnemen met Electrolux Home Products B.V. door een e-mail te sturen naar consumenten.belangen@electrolux.nl.

 

Verlenen van rechten

De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij de volledige rechten en licenties bezit resp. heeft verkregen voor de inhoud die hij/zij heeft ingediend of zal indienen voor deelname aan of in het kader van de actie, zoals foto’s, video’s, teksten, links, persoonsgegevens, e-mailadres enz. en dat door een publicatie daarvan door Electrolux Home Products B.V. geen rechten/licenties van derden worden geschonden.

Met zijn/haar deelname aan de product review verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord dat Electrolux Home Products B.V. het door hem/haar ter beschikking gestelde foto- en/of videomateriaal en alle andere informatie en bijdragen in verband met de product review met of zonder vermelding van zijn/haar voornaam en/of profielnaam mag gebruiken op het internet en op alle websites van Electrolux Home Products B.V. en eventueel in andere media voor allerlei communicatiedoeleinden, in het bijzonder voor reclame- en/of pr-doeleinden, alsook voor interne documentatiedoeleinden.  
De privacy rechten van de actie zijn conform aan de Electrolux privacy statement op https://www.aeg.nl/overlays/data-privacy-statement/

Electrolux Home Products B.V. behoudt zich het recht voor meer testproducten uit te delen als stimulans voor de deelnemers.

 

Gegevensbescherming

De gevraagde gegevens zijn nodig om de actie af te handelen en erover te waken.
Door zijn/haar deelname verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord dat Electrolux Home Products B.V. zijn/haar persoonsgegevens voor de actie en het uitvoeren en afhandelen van de product review en voor verdere reclamedoeleinden registreert, opslaat en gebruikt en ze daarvoor, voor zover vereist, aan derden doorgeeft. De gegevens worden enkel doorgegeven aan derden voor zover dat vereist is voor de afhandeling in het kader van de actie. Electrolux Home Products B.V. zal de geregistreerde deelnemersgegevens niet gebruiken, doorgeven of verkopen voor andere dan de bovengenoemde doeleinden.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan elke deelnemer toegang vragen tot zijn/haar gegevens en heeft hij/zij het recht die te laten rectificeren, af te schermen of te wissen. Om die rechten uit te oefenen kan een e-mail verstuurd worden naar consumenten.belangen@electrolux.nl.

Naast de bovengenoemde gegevens kan Electrolux Home Products B.V. gebruiksgegevens verzamelen, bewaren en analyseren in gepseudonimiseerde vorm met als doel die dienst voor u interessanter en aantrekkelijker te maken. Bij die gegevens gaat het o.a. om de browser die u gebruikt, het besturingssysteem, de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u op een pagina doorbrengt en de pagina’s die u oproept. U kunt bezwaar maken tegen de aanmaak van een gepseudonimiseerd profiel.

Onze bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Electrolux Home Products B.V. is enkel aansprakelijk voor schadevergoedingen – op welke grond dan ook – bij fraude, bedrog, opzettelijke en grove nalatigheid van Electrolux Home Products B.V., zijn wettelijke vertegenwoordigers of afgevaardigden. Voor overige fouten is Electrolux Home Products B.V. niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheidsbeperking die hieraan voorafgaat, is in het bijzonder van toepassing op schade door fouten, vertragingen of onderbrekingen bij het doorsturen van gegevens, o.a. bij storingen van de technische systemen of diensten, onjuiste inhoud, gegevensverlies of het wissen van gegevens, en virussen.

 

Overig

Deze bepalingen worden beheerst door het Nederlandse recht.

Als een of meer van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden.

Electrolux Home Products B.V. behoudt zich het recht voor de actie op eender welk moment stop te zetten als het daarvoor een grondige reden heeft (bv. virussen in het computersysteem, fraude of fouten in de toepassing). In dit geval wordt de deelnemer ingelicht via e-mail.

Indien een deelnemer vragen of klachten heeft, kan hij/zij tot 30 juni met Electrolux Home Products B.V. contact opnemen door een e-mail te sturen naar consumenten.belangen@electrolux.nl.